Zakupy bez konieczności rejestracji. Złóż zamówienie, bez obowiązku zakładania konta.            
Moje konto Ulubione Zaloguj się

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na działce. Jak uniknąć kłopotów.

B | Opublikowany środa, 28 lutego 2018

W przepisach regulujących możliwość wycinania drzew i krzewów zaszła w ostatnich miesiącach prawdziwa rewolucja. Do początku stycznia 2017 roku, obowiązywały dość rygorystyczne przepisy określające możliwości wycięcia drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach oraz wysokość opłat związanych z ich wycięciem. Uzyskanie zezwolenie na usuniecie drzewa w wielu przypadkach nie było łatwym procesem i często wiązało się z bardzo wysokimi opłatami. W styczniu tego roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody, w zakresie przepisów regulujących możliwości usuwania drzew i krzewów. Ponieważ przyjęte rozwiązania wzbudziły wiele kontrowersji, ze względu na znaczne złagodzenie wymagań formalnych poprzedzających wycinkę, już w czerwcu 2017 weszły w życie kolejne, nowe regulacje w tym zakresie. Jak więc obecnie wygląda procedura prowadząca do legalnego wycięcia drzewa lub krzewów z prywatnej nieruchomości?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każde drzewo można wyciąć bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do właściwego terytorialnie urzędu gminy. Ważny jest także cel w jakim zamierzamy usunąć drzewo, ponieważ inaczej wyglądają procedury w przypadku usuwania drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub w przypadku przywróceniem gruntów jego charakteru rolnego. Zakładając jednak, że usunięcie drzewa lub krzewów dokonywane jest przez osobę prywatną, właściciela gruntu na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przed przystąpieniem do wycinki należy przeprowadzić kilka formalności.

  1. Krok 1: W pierwszym kroku istotne jest dokonanie oględzin drzewa lub drzew określając gatunek oraz mierząc obwód pnia każdego z nich na wysokości 5 cm. Uwaga, przez lata na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, pomiar dokonywano na wysokości 130 cm, dlatego obecnie w związku ze zmianą, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie pomiarów. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzewa będzie wymagane gdy obwód pnia (na wysokości 5 cm) przekroczy:
  • 80 cm – dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew
  1. Krok 2: W przypadku gdy obwód pnia drzewa planowanego do usunięcia przekracza jedną z podanych powyżej wartości należy złożyć w gminie odpowiedni wniosek będący po prostu zgłoszeniem planowego wycięcia drzewa. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, numer ewidencyjny nieruchomości oraz przybliżoną lokalizację drzewa na nieruchomości. Należy pamiętać, że zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje właściciel nieruchomości lub pełnomocnik, a w przypadku współwłasności oboje właścicieli. Nie będzie też błędem, jeżeli we wniosku zostanie wskazany gatunek drzewa jak i zmierzony wcześniej obwód pnia.
  2. Krok 3: W terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia, organ powinien dokonać oględzin drzewa lub drzew przeznaczonych do usunięcia w celu ustalenia bądź potwierdzenia gatunku i obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm.
  3. Krok 4: W terminie 14 dni od dokonanych oględzin, organ może wnieść sprzeciw odnośnie zamiaru usunięcia drzewa. Sprzeciw taki musi zostać wydany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli we wskazanym powyżej terminie organ nie zgłosi sprzeciwu, usunięcie drzewa staje się możliwe. 

 

 

Kiedy wójt, burmistrz lub prezydent może wnieść sprzeciw odnośnie usunięcia zieleni z nieruchomości?

Sprzeciw taki może zostać wniesiony, gdy drzewo zlokalizowane jest:

  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  2. na nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionej innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu oraz obszarach Natura 2000.

Dodatkowo organ może wnieść sprzeciw, gdy drzewo spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska).

 

 

Co jest jeszcze ważne?

Planujący wyciąć drzewo musi dodatkowo pamiętać, że usunięcia zieleni musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia oględzin oraz co ważne, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin na terenie gdzie usunięto drzewo zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, organ nałoży obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa. Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy.

Powyżej wskazany tryb postępowania dotyczy jedynie osób fizycznych gdy dokonanie usunięcia nie wynika z prowadzonej dzielności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw lub osób fizycznych usuwających zieleń na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej z wycinkę. W tym przypadku zostaną także naliczone opłaty lub inne działanie tj. nasadzenia zastępcze stanowiące tzw. rekompensatę przyrodniczą.

 

Bartek

KOMENTARZE

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

DODAJ KOMENTARZ